Privacy Statement                                                              Versie 1.1: Mei 2021


Qatch Technologies B.V. vindt het belangrijk dat de persoonlijke gegevens van klanten en relaties zorgvuldig worden behandeld en beveiligd. Hoe wij je gegevens verwerken en waarvoor wij deze gebruiken, lees je in dit privacy statement.
 
Voorop staat dat wij je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordering  Gegevens (AVG) stelt . Voor de gegevensverwerkingen van Qatch Technologies B.V. is Qatch Technologies B.V. verantwoordelijke onder de AVG. Voor het uitvoeren van ritten verzorgt Qatch Technologies B.V. de overdracht van de noodzakelijke gegevens aan het Taxibedrijf. Het Taxibedrijf is ook zelfstandig verantwoordelijke onder de AVG. Voor eventuele verwerkingen van persoonsgegevens bij de Taxibedrijven, verwijzen wij je naar dat Taxibedrijf.
 

Wie zijn wij ?


Qatch Technologies B.V., is gevestigd aan de Reinoutlaan 13, 5665AM te Geldrop. We zijn ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: 69288364. Ons BTW-nummer is NL 857563348B01 en we zijn te bereiken op info@Qatch.app
 

Welke Persoongegevens verzamelen wij?

Als je gebruik maakt van onze Qatch App en onze diensten, registreren we voor een goede werking ervan de volgende persoonsgegevens van je:

 

 

Voor welke doeleinden verzamelen wij persoongegens ?

Wanneer je je aanmeldt voor een dienst of product van Qatch Technologies B.V., vragen wij je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Qatch Technologies B.V. en gebruikt om onze diensten en producten aan je te kunnen leveren binnen de daarvoor geldende voorwaarden.

We gebruiken gegevens die via de Qatch App verzameld worden voor het rapporteren van  financiële en operationele prestaties aan de Taxibedrijven en hun chauffeurs.

 

We versturen berichten over onze dienstverlening maar enkel als u daar vooraf  toestemming voor hebt gegeven (opt-in). Indien u toestemming geeft, maar op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van berichten over onze dienstverlening, dan kun u daarvoor te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende mail.

Assisteren bij administreren van gegevens voor fiscale bewaarplicht van Taxibedrijven
 
Verbeteren van onze dienstverlening en het optimaliseren van onze klantwervingsinspanningen, bijvoorbeeld door analyse van klachten of trends in gebruik
 

We assisteren bij het administreren van gegevens voor de fiscale bewaarplicht van Taxibedrijven. Hierbij kan het voorkomen dat we persoonsgegevens verwerken.
 
We gebruiken gegevens voor het verbeteren van onze dienstverlening en het optimaliseren van onze klantwervingsinspanningen, bijvoorbeeld door analyse van klachten of trends in gebruik.
 

Doorgifte van persoonsgegevens aan derde partijen

 

Je persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Qatch Technologies B.V. Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden zonder toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Qatch Technologies B.V.  

Geanonimiseerde management Qatch Rapportages en gebruiksstatistieken kunnen wel gedeeld worden met onze stakeholders. Deze rapportages en gebruiksstatistieken bevatten echter geen persoonsgegevens.
 

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
 
Qatch Technologies B.V. bewaart je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en dan noodzakelijk is om de doelen waarvoor je gegevens worden verwerkt, te behalen. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.
 
Je reis- en gebruiksgegevens worden voor bezwaar-, klacht-, Qatch Rapportage en facturering doeleinden gedurende maximaal achttien maanden na je laatste inlog bewaard. Na afloop van de wettelijke bewaartermijn worden de verkeersgegevens verwijderd. Een van die wettelijke bewaartermijnen is de verplichting om ritstaat gegevens 7 jaar te bewaren.
 

Geautomatische besluitvorming

Qatch Technologies B.V. maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

 

Cookies
 

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. In onze Qatch App maken we gebruik van soortgelijke technieken, onder andere zodat je niet elke keer als je de Qatch App opstart opnieuw hoeft in te loggen.
 
Via onze website wordt ook een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en Qatch rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Ook maken we gebruik van vergelijkbare technieken om de “Analytics”-dienst in onze Qatch App te kunnen gebruiken. Daarnaast gebruiken we in de onze Qatch Apps de diensten van het Amerikaanse bedrijf Branch. Google en Branch kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. 


De informatie wordt overgebracht naar en door Google en Branch opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google en Branch stellen zich te houden aan de standaarden uit de AVG en de gegevens adequaat te beschermen. Voor meer gedetailleerde informatie raden wij aan de privacy statements van de desbetreffende bedrijven te bekijken via de link: https://branch.io/GDPR
 

 

Wat zijn je rechten?
 

Recht op inzage
 
Als klant heb je natuurlijk recht op inzage van je persoonsgegevens. Dit houdt in dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens er van je zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Als je een Qatch Technologies B.V. account hebt, kunt je daar je persoons- en reisgegevens inzien.
 
Een verzoek tot inzage kun je ook indienen door een email, voorzien van je naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, onder vermelding van ‘verzoek inzagerecht persoonsgegevens’ te sturen aan 
info@qatch.app
 
Recht op rectificatie 

 

Als klant heb je het recht om je persoonsgegevens te laten corrigeren, mocht blijken dat onze registratie niet (meer) klopt. Dit geldt ook als de gegevens aangevuld of aangepast moeten worden.

 

 

Recht op vergetelheid

Als klant heb je het recht om je gegevens te laten wissen als de organisatie je gegevens niet meer nodig heeft, als je eerder gegeven toestemming intrekt, als je bezwaar maakt tegen het verwerken van je gegevens of als je van mening bent dat je gegevens onrechtmatig verwerkt worden of als de wettelijke bewaartermijn is verlopen. Wij hoeven je gegevens niet te wissen als wij wettelijk verplicht zijn deze nog te bewaren. 

Recht op dataportabiliteit

Als klant heb je het recht om je digitale gegevens te ontvangen in een vorm die het mogelijk maakt om gegevens te hergebruiken en door te geven aan een andere organisatie. 

Recht op bezwaar

Als klant heb je het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van je gegevens voor direct marketing of vanwege je specifieke situatie, bijvoorbeeld bijzondere persoonlijke omstandigheden. 

Recht op beperking van de verwerking

Als klant mag je ons onder omstandigheden verzoeken om te stoppen met het verwerken van je gegevens, zonder dat wij je gegevens al wissen. Bijvoorbeeld als wij de gegevens onrechtmatig verwerken, maar je wil ze op een later moment nog opvragen, of als je gegevens nodig hebt voor een rechtsvordering. 

Recht om een klacht in te dienen

Als klant heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Liever komen we er natuurlijk in onderling overleg uit als je niet tevreden bent, maar mocht dit om wat voor reden dan ook niet lukken, dan kan je een klacht indienen. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Wil je een van je rechten uitoefenen, neem dan contact met ons op via info@qatch.app en je ontvangt binnen 4 weken een reactie van ons. 
 

Wijzigingen in het privacy statement

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vind je altijd op Qatch Technologies B.V..com/privacy. Wij raden je aan deze verklaring met enige regelmaat door te nemen, zodat je weet hoe Qatch Technologies B.V. je gegevens beschermt.


 
Heb je vragen?
 
Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je contact opnemen met Qatch Technologies B.V. via info@qatch.app Hier kun je ook terecht met vragen over inzage in of correctie, aanpassing, aanvulling of verwijdering van je gegevens.